Home » Cửa Hàng

Showing 1–16 of 18 results

Show sidebar

Co giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Co khởi thủy 90 ống nhỏ giọt cảnh quan (ống 16mm)

Co nối ống 6mm

3,000 

Co ống mềm PE Azudfit 16mm

5,000 

Khởi thủy Azud ống nhỏ giọt có roăng cao su (ống 16mm)

Khởi thủy Azudfit ống 16mm

Nối giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Nối thẳng ống 6mm Azud

3,000 

Nối thẳng ống mềm Azudfit 16mm

5,000 

Nối tứ thông ống nhỏ giọt cảnh quan (16mm)

Nút bít ống mềm 16mm Azud

5,000 

Ống nối thẳng cảnh quan Azud (16mm, 20mm)

Ống tưới nhỏ giọt cảnh quan – làm vườn Azud Premier PC AS

Tê giảm ren ngoài cho tưới cảnh quan

Tê nối ống 6mm Azud

3,000 

Tê ống mềm PE Azudfit 16mm

5,000